Algemene voorwaarden

Bij de acceptatie van deze voorwaarden, gaat u akkoord met het volgende:

 • U stelt uw persoonlijke inlogcode niet ter beschikking aan anderen en bewaart of noteert deze op een veilige, niet voor anderen toegankelijke plek.
 • Onze medewerkers mogen contact met u opnemen. Dit kan per e-mail en telefonisch.
 • Boskoop Werkt mag u contactgegevens doorgeven aan een potentiële kandidaat die direct contact heeft opgenomen via Boskoop Werkt.
 • Boskoop Werkt mag inloggen op uw bedrijfsprofiel om u te helpen bij wijzigingen of technische storingen wanneer u hier toestemming voor geeft.

Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van de site.

Boskoop Werkt: De stichting Greenport Regio Boskoop, te Hazerswoude-Dorp, handelend onder de merknaam Boskoop Werkt.

Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de via de Site en het Platform aangeboden diensten.

Site: de internetsite www.BoskoopWerkt.nl 

Artikel 2 Doel en kosten

 1. De Site bestaat uit een bedrijfsprofielen en daaraan gekoppelde vacatures alsmede een informatief deel over de sector en doorverwijzing naar scholingsmogelijkheden.
 2. Op de Site is het mogelijk vacatures anoniem te publiceren.
 3. Het gebruik van de Site is in het jaar van oprichten gratis voor bedrijven in de Greenport regio Boskoop.
 4. Het aanmaken van een bedrijfsprofiel en plaatsen van vacatures is uitsluitend voor sierteelt gerelateerde bedrijven in Greenport regio Boskoop.

Artikel 3 Websites derden

Op de Site zijn links en verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Boskoop Werkt is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 4 Gebruik

 1. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet- en regelgeving.
 2. Het gebruik van de Site door Gebruiker alsmede het e-mail verkeer tussen Gebruikers onderling vindt plaats voor eigen rekening en risico.
 3. Boskoop Werkt is niet verantwoordelijk voor virussen in een door Gebruiker verzonden of ontvangen e-mail.
 4. Het is Gebruiker niet toegestaan de Site of een onderdeel daarvan te gebruiken anders dan voor het doel waarvoor zij bestemd is.

Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die Boskoop Werkt en/of overige Gebruikers schade kunnen toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval – doch niet uitsluitend – verstaan:

 • Het plaatsen van onjuiste, onvolledige of bewust misleidende (bedrijfs)informatie.
 • Het aanpassen, verwijderen of onbruikbaar maken van gegevens van andere Gebruikers.
 • Het ongevraagd verzenden van e-mails naar andere Gebruikers die geen verband houden met het aanbieden of werven van personeel, het plaatsen van vacatures of het doen van sollicitaties.
 • Het – eventueel met hulpmiddelen – selecteren en gebruiken van gegevens van andere Gebruikers voor andere doeleinden dan omschreven in het voorgaande lid.
 • Het doen van reclame-uitingen.
 • Het doen van politieke uitlatingen.
 • Het doen van bedreigende, discriminatoire, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen.
 • Het hinderen van andere Gebruikers in het gebruik van de Site of het hinderen van de werking van de Site.

Artikel 5 Privacy

Gebruiker is zich ervan bewust dat de Site en het Platform persoonlijke gegevens van andere Gebruikers bevatten en zal de hem ter beschikking gestelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Gebruiker zal bij het gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Privacy Statement.

Artikel 6 Wet gelijke behandeling

 1. Indien Boskoop Werkt constateert dat in een op de Site geplaatste vacature of bedrijfsprofiel een eis/voorkeur in strijd met de Wet gelijke behandeling is gesteld, zoals bijv. een leeftijdseis of een voorkeur voor geslacht of etniciteit/afkomst, zal de vacature of bedrijfsprofiel worden verwijderd respectievelijk op inactief worden gezet. Boskoop Werkt meldt dit per e-mail aan de verantwoordelijke Gebruiker, die in de gelegenheid wordt gesteld om de vacature of bedrijfsprofiel binnen 2 werkdagen te wijzigen. Als Gebruiker de vacature of bedrijfsprofiel niet binnen de gestelde termijn heeft aangepast, zal Boskoop Werkt de vacature of bedrijfsprofiel definitief van de Site verwijderen.
 2. Een Gebruiker die een vacature of bedrijfsprofiel als bedoeld in het eerste lid opmerkt, wordt verzocht dit per e-mail te melden bij Boskoop Werkt. Boskoop Werkt zal dan actie ondernemen zoals hiervoor omschreven.

Artikel 7 Taal

Om de inhoud van de vacaturetekst en advertenties op bovengenoemde zaken te kunnen controleren, zullen de vacatures, bedrijfsprofiel die Gebruiker invoert, zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

Artikel 8 Uitsluiting

Boskoop Werkt gaat over tot onmiddellijke verwijdering van een advertentie, CV of vacature en uitsluiting van de verantwoordelijke Gebruiker indien:

 1. Er sprake is van een gedraging in strijd met deze Algemene Voorwaarden of op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de via de Site aangeboden faciliteiten.
 2. Boskoop Werkt ernstige bedenkingen heeft bij de integriteit van Gebruiker.

Indien daarvoor aanleiding is, zal Boskoop Werkt ook de internetserviceprovider van Gebruiker op de hoogte stellen van de gedraging(en) van Gebruiker.

Artikel 9 Onderhoud/storingen

 1. Boskoop Werkt spant zich in om Gebruiker ononderbroken toegang tot de Site te verschaffen. Boskoop Werkt kan (onderdelen van) de Site zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. Boskoop Werkt zal dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minder courante uren laten plaatsvinden.
 2. Boskoop Werkt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van onbereikbaarheid van de Site.

Artikel 10 Wijziging dienstverlening

 1. Boskoop Werkt mag wijzigingen aanbrengen in de (toegang tot de) diensten die zij via de Site aanbiedt. Boskoop Werkt zal dergelijke wijzigingen tijdig kenbaar maken aan Gebruikers.
 2. Boskoop Werkt mag per e-mail nieuwsberichten over (het gebruik van) de Site of haar dienstverlening naar Gebruikers versturen.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Site, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten op de door Boskoop Werkt geplaatste teksten, foto’s, afbeeldingen, software, ontwerp, merkrechten etc., berusten bij Stichting Greenport Regio Boskoop, tenzij anders is aangegeven.

Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) teksten van de Site te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij Gebruiker hiervoor schriftelijk toestemming van Boskoop Werkt.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Boskoop Werkt is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de Site, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Boskoop Werkt of haar medewerkers.
 2. De informatie op de Site kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. Aan de inhoud daarvan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Boskoop Werkt raadt Gebruiker aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen.

Artikel 13 Algemeen

 1. Door het gebruik van de Site gaat Gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen genoemd in het Privacy Statement.
 2. Boskoop Werkt behoudt zich het recht voor zonder aankondiging wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden. Boskoop Werkt raadt Gebruiker aan om regelmatig de Algemene Voorwaarden te raadplegen.

Artikel 14 Klachten

Klachten over de dienstverlening of informatievoorziening door Boskoop Werkt, waaronder ook de Site en het Platform worden aangemerkt, dienen schriftelijk gemeld te worden via info@BoskoopWerkt.nl. Een klacht dient binnen één maand na het voorval schriftelijk te worden gemeld. Wanneer een klacht niet naar tevredenheid opgelost wordt kan deze voorgelegd worden aan het bestuur van de Stichting Greenport Regio Boskoop

Datum laatste wijziging: 10 maart 2022